top of page

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ  
www.muzikaklasika.com 

Први број ревије МУЗИКА КЛАСИКА 
изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и 
Предраг М. Митровић

Генерални  директор
Предраг М. Митровић

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин

Сарадници
Марија Адамов
Илеана Околишан Баба
Ана Водинелић
Ксенија Дињашки
Гордана Крајачић
Здравко Маљковић
Никола Мацура
Предраг Пјевић
Ира Проданов
Марија Томић
Нина Ћосић
Миодраг Чолаковић
Властимир Станисављевић Шаркаменац
Виктор Шебек

Фотографија
Ненад Видојевић
Горан Мусић 
Héctor Rico S-Grupo
Puerto de Cartagena

Насловна страна
Александар Сердар, пијаниста


Техничко уређење
Предраг М. Митровић

Издавач
„Музика Класика“
Булевар  деспота Стефана 102/30, 
Београд

Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527
E-mail: muzikaklasika@email.com

 

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 10, бр. 36 (јул 2019) – 
Београд (Булевар деспота Стефана 102): „Музика Класика“, 2019с – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм

Тромесечно
ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332

bottom of page