РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ  
www.muzikaklasika.com 

Први број ревије МУЗИКА КЛАСИКА 
изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и 
Предраг М. Митровић

Генерални  директор
Предраг М. Митровић

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин

Сарадници
Марија Адамов
Магдалена Богдановић
Ана Водинелић
Љубица Гужвић
Лука Златановић
Гордана Крајачић
Љубица Лазић
Здравко Маљковић
Анђела Марковић
Ивана Ножица
Предраг Пјевић
Сара Станковић
Ана Ћирица
Јована Хинић
Виктор Шебек

Фотографија
Марио Бралић
Драгослав Иклић
Маре Милин
Горан Мусић 
Studio Amati Baciardi

Насловна страна
Сабрина Влашкалић, Ема Капор и 
Војин Коцић, гитаристи

Техничко уређење
Предраг М. Митровић

Издавач
„Музика Класика“
Булевар  деспота Стефана 102/30, 
Београд

Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527
E-mail: muzikaklasika@email.com

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 10, бр. 33/34 (октобар 2018) – 
Београд (Булевар деспота Стефана 102): „Музика Класика“, 2018 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм

Тромесечно
ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332