top of page

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ  
www.muzikaklasika.com 

Први број ревије МУЗИКА КЛАСИКА 
изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и 
Предраг М. Митровић

Генерални  директор
Предраг М. Митровић

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин

СараднициАна Водинелић
Ира Проданов
Степарт
Наташа Црњански
Виктор Шебек

ФотографијаМ. Берчек
Невена Ђорђевић
Бојана Јањић
Јелена Јовановић
Антек Олешик
Горан Мусић 
Oficina de Prensa, Caratgena Festival de Musica
Studio Amati Bacciardi

 

Техничко уређење
Предраг М. Митровић

Издавач
„Музика Класика“
Булевар  деспота Стефана 102/30, 
Београд

Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527
E-mail: muzikaklasika@email.com

 

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 1, бр. 1 (октобар 2010) – 
Београд (Булевар деспота Стефана 102): „Музика Класика“, 2010 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно
ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332

bottom of page